“O ju gra, jepni sadaka dhe kërkoni falje shumë. Vërtet ju kam parë në Xhehennem prej banorëve më të shumtë”.

Një grua tha: “Përse ne jemi më të shumtët në Xhehennem?”
Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: “Ngase mallkoni shumë dhe nuk jeni mirënjohëse (ua mohoni të mirat) ndaj burrave tuaj.
Nuk kam parë askënd më të mëngët në arsye dhe në fe prej atyre të cilëve u është dhënë arsyeja, se që jeni ju!”
Ajo ka thënë: “Ç’është kjo mungesa e arsyes dhe e fesë?”
Ai ka thënë: “(Mungesa e arsyes) është për shkak se dëshmimi i dy grave është i barabartë me dëshmimin e një mashkulli: sa i përket mungesës në fe, kjo dihet me atë që disa ditë kalojnë, e ju nuk faleni”. (Muslimi)

Nga Ibni Umeri r. anhu transmetohet se Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë.

By atdheu1