JU LUTEM SHPERNDAJENI PAFUND/ Prishe sihrin me këtë metodë, sado i vjetër të jetë

Posted by

Dijetari Ibën Xhibrin, Allahu e mëshiroftë, thotë: Kush është goditur nga mësyshi dhe nuk e di se kush e ka goditur dhe nuk mundet të merr nga gjurmët e tij, dhe kush ka sihër dhe nuk është larguar nga trupi i tij, le të merr enë me ujë dhe le të lexon ai vet:

1. Suren Fatiha: 7 herë. 2. Ajetul Kursin: 7 herë. 3. Pesë ajetet e para të sures Bekare: 7 herë. 4. Suren Kafirun: 7 herë. 5. Suren Ihlas: 7 herë. 6. Suren Felek: 7 herë. 7. Suren Nas: 7 herë.

Le të pinë nga ai ujë dhe le ta lanë trupin e tij. Le të vepron kështu tri herë në ditë, në mëngjes dhe drekë dhe mbrëmje, duke sjellë çdo herë ujë të ri dhe duke i fry! Le të vepron kështu për tri ditë rishtazi duke qenë i bindur se Allahu është ai që shëron!

Kush ka në trupin e tij mësysh, do ti largohet nga trupi, dhe kush ka sihër në trupin e tij, do ti shkatërrohet, kudo që është dhe sado që është i vjetër, me lejen e Allahut!!

Prishe sihrin me kete metode, sado i vjeter qe te jete. JU LUTEM SHPERNDAJENI PAFUND!