Një milion sevape sa herë që i thua këto fjalë!

Posted by

Hoxhë Ahmed Altin Kalaja i lindur në Tiranë më prill 1977, pasi e përfundoi shkollën fillore dhe tetëvjeçare në vendlindje, u end mbi 10 vite duke studiuar për fenë Islame në Medresenë e Tiranës pastaj në Damask të Sirise (93-97) dhe përfundoi studimet e larta në Universitetin e Medinës në degën e jurisprudencës Islame (Drejtësi).

1 milion sevape do të thotë garant për të fshirë 1 milion gjynahe. Kush futet në treg (pazar) dhe thotë: La ilahe il-IAll-llahu vahdehu la sherike leh, lehul-Mulku ve lehul-hamdu, juhji ve jumitu, ve Huve hajjun la jemutu bi jedihi el-hajru ve Huve ala kul-li shej’in Kadir

Nuk ka hyjni që meriton të adhurohet përveç Allahut, Ai është Një dhe i pa rival; Atij i takon sundimi dhe vetëm Atij i takon falenderimi; Ai jep jetë dhe vdekje, ndërsa Ai është i Gialli i Cili nuk vdes kurrë. Në Dorën e Tij është gjithë e mira dhe Ai është i Plotëfuqishëm mbi çdo gjë.

Për të vazhduar kështu me afro 20 vite të tjera pune, nga data e kthimit te tij nga studimet në gusht të 2001, krahas asaj të një 5-6 vjeçarje me pare thenë ndryshe afersisht dy dekada e gjysëm angazhim në fe edhe në thirrjen islame (dauah si edhe në përhapje të fesë Islame brenda vendit po edhe në të gjitha trevat shqiptare.
1 milion sevape sa herë që i thua këto fjalë!