Ja detajet si të merrni banesa me çmime të lira në Gjermani

Posted by

Qiratë në Gjermani janë të shtrenjta dhe për fat të keq po bëhen edhe më të shtrenjta. Nëse keni problem të gjeni një apartament të përshtatshëm për ju dhe familjen tuaj ose keni problem të paguani qiranë për banesën ku jetoni, do të ishte mirë të provoni një nga opsionet ku shteti ju ndihmon. Lexo me poshte!

Strehimi social ose WBS
Të ashtuquajturat banesa sociale janë në dispozicion në shumicën e qyteteve dhe komunave në Gjermani. Këto janë apartamente të financuara nga shteti dhe apartamente të tilla shpesh ofrohen si apartamente me certifikatën e të drejtës së banimit (WBS), kjo është arsyeja pse ato quhen shpesh apartamente WBS.

Gjërat më të rëndësishme për strehimin social:
Ju duhet të keni një certifikatë të së drejtës për strehim të lëshuar nga zyra e strehimit ose autoriteti lokal
nëse keni të drejtë për një apartament social përcaktohet nga disa faktorë, dhe çelësi janë të ardhurat tuaja, që të ardhurat e familjes tuaj të mos kalojnë kufirin maksimal të përcaktuar.

Kufiri maksimal ndryshon nga vendi në vend. Ju mund të merrni informacion nga administrata komunale ose zyra e strehimit.
Aplikantët për banesa sociale klasifikohen në grupe, të ashtuquajturat. nivelet e urgjencës.

Marrja me qira e apartamenteve të tilla është dukshëm më e lirë se apartamentet në tregun privat financiar të pasurive të paluajtshme. Qiramarrësit e banesave sociale mund të kursejnë mesatarisht deri në 20-30 për qind të qirasë mujore dhe në nivel vjetor kjo do të shkonte në disa mijëra euro.
Është e rëndësishme të theksohet se ju, si qiramarrës, jeni të mbrojtur nga rritja e papritur e qirasë.

Kush ka të drejtë?
E kemi përmendur tashmë se ata që kanë certifikatë të së drejtës së strehimit kanë të drejtën e një apartamenti social. Ju mund të aplikoni për këtë në zyrën kompetente të strehimit ose të rajoni tuaj. Kostot nuk janë të larta, rreth 10 deri në 30 euro.

Për të pasur të drejtën e një certifikate banimi:
ju duhet të keni një qëndrim të përhershëm në Gjermani ose të keni një leje qëndrimi të vlefshme për të paktën një vit
ju duhet të jeni të moshës madhore
të ardhurat e familjes suaj nuk duhet të kalojnë kufirin
Pika e fundit është gjithashtu më e rëndësishmja.

Nëse shuma e të ardhurave tuaja është më e vogël se kufiri i vendosur për këtë qëllim, ju keni të drejtë të paraqisni një kërkesë pranë administratës së qytetit ose komunes për lëshimin e një certifikate për të drejtën e përdorimit të banesave sociale.
Megjithatë, kjo shkakton pasiguri të madhe në mesin e aplikantëve. Kufijtë e të ardhurave përcaktohen nga Akti i Promovimit të Strehimit, por republikat individuale federale mund të devijojnë prej tyre dhe të vendosin kufijtë e tyre.

Me ndihmën e kalkulatorit WBS (qe mund ta gjeni online), mund të merrni informacion fillestar për të drejtën tuaj për strehim social.

Lloji A ose Lloji B
Nëse keni të drejtë për një certifikatë strehimi social, mund ta merrni atë si tip A ose B.

Nëse i plotësoni të gjitha kriteret dhe të ardhurat e familjes suaj janë nën kufijtë, ju kualifikoheni si WBS Type A.
Nëse ju është lëshuar një WBS e tipit B, kjo do të thotë se të ardhurat tuaja vjetore bruto janë pak mbi kufirin e të ardhurave, por ju ende keni të drejtë për strehim social. Me një leje të tipit B, ju mund të zgjidhni apartamente që janë pak më të shtrenjta se apartamentet për personat me leje të tipit A.

Banesat për mbajtës të lejeve të tipit B nuk disponohen nëpër qytet, por duhet të kërkoni vetë një apartament të përshtatshëm. Zakonisht vetë komunat kanë portalet e tyre ku ofrohen apartamente të tilla.

Sidoqoftë, apartamente të tilla mund të gjeni edhe në portalet e njohura të pasurive të paluajtshme. Nëse gjeni një apartament të përshtatshëm, duhet të kontaktoni vetë pronarin dhe të paraqisni WBS-në tuaj. Nëse ka disa qiramarrës të tjerë të mundshëm për të njëjtin apartament, pronari mund të zgjedhë vetë qiramarrësin, ashtu si në rastin e një qiraje normale.

Nivelet e urgjencës! Çfarë do të thotë kjo konkretisht?!
Meqenëse ka më shumë njerëz të interesuar për banesat sociale, autoritetet thjesht duhet t’i ndajnë aplikantët në grupe, pra në nivele urgjence.

Për shembull, pensionistët, invalidët e rëndë ose të sëmurët kronikë zakonisht kualifikohen si veçanërisht urgjentë dhe zakonisht marrin një apartament shpejt. Gratë shtatzëna, prindërit e vetëm, familjet me fëmijë të vegjël janë zakonisht një prioritet më i lartë se familjet me fëmijë të moshës shkollore.

Nëse ju duhet të largoheni nga apartamenti juaj aktual sepse qiradhënësi juaj dëshiron të kthehet në atë apartament ose ka disa nevoja personale, autoritetet do t’ju caktojnë një apartament social sa më shpejt të jetë e mundur.

Me ndihmën e kalkulatorit WBS, mund të merrni informacion fillestar për të drejtën tuaj për strehim social.
Mund të gjeni informacione dhe këshilla shumë më të dobishme për këtë temë në wbs-wohnung.de./ms