Doktori “apel” meshkujve: Kjo gjë duhet bërë para se të mbushni 35, në të kundërt do i ‘bini murit me kokë’!

Posted by

Hulumtuesit sugjerojnë që meshkujt duhet të krijojnë familje para se t’i mbushin 35 vjet në mënyrë që bebet e tyre të pa lindura t’u ikin rre ziqeve.Një studim i cili ka analizuar gjithsej 40 milionë bebe ka zb uluar se rr eziku i komplikimeve gjatë li ndjes fillon të rritet kur baballarët janë në mesin e viteve të tyre të 30’ta, dhe ky rr ezik rritet dukshëm pas moshës 45 vjet.

Për dekada të tëra femrave u është thënë se do ta rre zikojnë shëndetin e bebes nëse e ndjekin fillimisht karrierën dhe e lënë krijimin e familjes në vitet e vonshme.Por, ky studim i ri, i cili

është publikuar në ‘British Medical journal’, ka treguar se për shëndetin e bebes përgjegjësi duhet të marrin edhe meshkujt!

Një nga hulumtuesit e këtij studimi, profesori Michael Eisenberg, ka thënë se posa babai t’i mbush 35 vjet, menjëherë ka në rritje në rrezikun e def ekteve të l indjes te bebja, por ky rre zik rritet dukshëm posa meshkujt të futen në vitet e tyre të 40’ta dhe 50’ta.

Kjo për shkak se për secilin vit që një mashkull pla ket, ai akumulon dy mu ta cione të reja në ADN-në e s pe rmës së tij.