Lutu me këtë dua – Zoti do ta shtojë pasurin “InshaAllah”

Posted by

All-llahummeftah lena ebvabe rahmetike ve sehhil lena ebvabe rizkik.

O Zot, na hap dyert e mëshirës Tënde dhe na lehtëso dyert e nafakës Tënde!

All-lahummehdini li ahsenil-ahlaki la jehdi li ahseniha il-la ente vasfir anni sejjieha la jesrifu anni sejjieha il-la ent.

O Zot, më udhëzo me mrekullitë në të mëdha, ngase në mrekullitë më të mëdha udhëzon vetëm Ti. Largo nga unë karakterin e keq, ngase karakterin e ke\q nga unë mund ta largosh vetë Ti.

All-llahumme lekel-hamdu mil’es –semavati ve mil’el-erdi ve mil’e ma bejnehuma ve mil’e ma shi’te min shej’in ba’du, ehlus-senai vel-kibrijai vel-mexhd. Ehakku ma kalel-abdu ve kul-luna leke abd. La mania li ma a’tajte ve la mu’tije li ma mena’te ve la jenfeu dhel-xheddi minkel-xhedd.

O Zoti im, të falënderoj aq, sa mund të mbushen qiejt, aq sa mund të mbushet toka, aq sa mund të mbushet hapësira midis tyre dhe aq sa dëshiron Ti pas kësaj. Ti meriton çdo lavdatë, madhërim dhe respekt. Kjo është më reale dhe më meritore që robi mund ta deklarojë, ndërkaq që të gjithë ne jemi robërit Tu. Atë që e jep Ti, atë nuk mund ta ndalojë asnjëri, ndërsa atë që e ndalon Ti, atë nuk mund ta japë askush. Askujt nuk mund t’i sjellë dobi pasuria pa Ty!

All-lahumme einni ala dhikrike ve shukrike ve husni ibadetik.

O Zot më ndihmo që të kujtoj dhe të përmend, të falënderoj dhe të robëroj siç meriton!

All-llahumme aslih li dinil-ledhi huve ismetu emri ve aslih li dunjajel-leti fiha meashi ve aslih li ahiretil-leti fiha meadi. Ve ahjini ma kanetil-hajatu hajren li ve teveffeni idha kanetil-vefatu hajren li vexh’alil-hajate zijadeten li fi kul-li hajrin vexh’alil-mevte rahaten li min kul-li sherr.

O Zoti im, ma përmirëso besimin tim, që është kryegjëja ime, ma përmirëso edhe botën time, ngase në të jetoj, ma përmirëso edhe botën tjetër, ngase atje do të shkoj, më ringjall gjersa kam jetë të mirë, ndërsa më jep vde’kje kur jeta ime është e mirë. Bën që jeta ime të jetë shtim në çdo të mirë, ndërsa vdekja ime paqë dhe shpëtim nga çdo e keqe!

All-lahumme inni es’eluke rizkan taj-jiben ve ilmen nafian ve amelen mutekabbela.

O Zot, unë nga Ti kërkoj t’më japësh nafakë të bukur, dituri të dobishme dhe punë e vepër të pranuar!

All-llahumme ente adudi ve nasiri, bike ehulu ve bike esulu ve bike ukatilu ve la havle ve la kuvvete il-la bike.

O Zot, Ti më je fuqi dhe ndihmesë, nga shkaku Yt levizi, nga shkaku Yt sulem dhe nga shkaku Yt luftoj!

All-llahumme munzilel-kitabi muxhrijes-sehabi ve hazimel-ahzabihdhimhum vansurna alejhim.

O Zot, që ke shpallur librin, që shtyn rêtë dhe mposhtë grupet, mposhti ata dhe na ndihmo neve kundër tyre!

All-llahumme inna nexh’aluke fi nuhurihim ve neudhu bike min shururihim.

O Zot, ne Ty të vendosim para gjoksave të tyre dhe nga Ti kërkojmë mbrojtje nga prapësia e tyre!

La ilahe il-lell-llahul-adhimul-halim. La ilahe il-lellahu rabbul-arshil-adhim. La ilahe il-lellahu rabbus-semavati ve rabbul-erdi rrabul-arshil-kerim.

Nuk ka Zot pos Allahut të Madhëruar dhe të Mëshirshëm, nuk ka Zot pos Allahut, Sundimtarit të fronit të lartësuar, nuk ka Zot pos Allahut, Zotit të qiejve, Zotit të tokës dhe Zotit të fronit të ndershëm!

All-llahumme inni abduke vebnu abdike vebnu emetike nasijeti bi jedike madin fijje hukmuke adlun fijje, kadauke es’eluke bi kul-lismin huve leke semmejte bihi nefseke ev enzeltehu fi kitabike ev al-lemtehu ehaden min hal-kike eviste-serte bihi fi ilmil-gajbi indeke, en texh’alel-Kur’anel-adhime rebia kalbi ve nure sadri ve xhilae huzni ve dhehabe hemmi.

O Zoti im, unë jam rob Yti, biri i robit Tënd dhe robëreshës Tënde. Tufa e flokëve të mi ndodhet në pushtetin Tënd, gjykimi Yt ndaj meje vlen dhe kalon, fati dhe përcaktimi Yt për mua është i drejtë. Të lutem me çdo emër tëndin me të cilin e ke quajtur Veten ose që ke shpallur në librin tënd ose të cilin ia ke mësuar ndonjë krijese tënde ose që e ke mbajtur në fshehtësinë Tënde, që ta bësh Kur’anin e lartësuar pranverë të zemrës sime, dritë të zemrës sime, që me te ta mënjanosh pikëllimin tim dhe të largosh brengat e mia!

All-llahumme magfiretuke evseu min dhunubi ve rahmetuke erxha indi min ameli (tri here).

O Zot, falja Yte është më e gjerë se mëkatet e mia, ndërsa unë mbështetem më shumë në shpresën tënde, se sa në veprat e mia.